Czarina Servicecentrum
Leveringsvoorwaarden excursieaanbod

 
 
Artikel 1 Aanmelding en Betaling
a. De aanmelding voor de excursie(s) kan, met uitzondering van bijzondere gevallen als 'last minute' aanvragen waarvoor een mondelinge overeenkomst in vertrouwen volstaat, alleen schriftelijk geschieden via het boekingsformulier of per e-mail. De aanmelding is definitief op de datum van ontvangst van het boekingsformulier/de e-mail of datum van mondelinge afspraak. Vervolgens ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging dan wel afwijzing van de door u aangevraagde excursie(s).
b. Gelijktijdig met de aanmelding voor de excursie(s) dient per reiziger als aanbetaling 25% van het notabedrag voldaan te worden of wordt de betaling voldaan conform schriftelijk gemaakte en bevestigde afspraak tussen Czarina en de reiziger.
Het restant van het notabedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de excursie(s) te worden voldaan. Bij aanmelding binnen 6 weken voor vertrek dient het volledige notabedrag gelijktijdig met de aanmelding betaald te worden. Betaling geschiedt na toezending van een gespecificeerde nota op een op de nota aangegeven rekeningnummer.
c. Bij niet tijdige betaling van nota's die betrekking hebben op excursies is Czarina Servicecentrum gemachtigd administratiekosten in rekening te brengen van 15 euro voor elke herinnering, vermeerderd met de wettelijk vastgestelde rente. Wanneer na het zenden van twee betalingsherinneringen betaling van de verschuldigde som nog steeds uitblijft is Czarina genoodzaakt een invorderingsprocedure te starten. Alle daaruit voortvloeiende extra kosten komen ten laste van de reiziger. Indien de vereiste aanbetaling of de verschuldigde restbetaling ook na sommatie achterwege blijft, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. In dit geval zijn de bepalingen van artikel 5 lid a. en b. van toepassing, waarbij in plaats van 'opdrachtgever' moet worden gelezen 'Czarina Servicecentrum' en worden de reeds betaalde c.q. nog te vorderen gelden verrekend met de annuleringsgelden. Betalingen dienen te geschieden d.m.v. ontvangen nota's en door overschrijving naar of storting op de op het opgaveformulier of nota vermelde rekeningnummer onder vermelding van het betreffende notanummer. Reclames binnen acht dagen na ontvangst van de nota.
d. Het aanbod van Czarina Servicecentrum is vrijblijvend. Bij aanmelding of onmiddellijk daarna kan het in voorkomende gevallen herroepen worden tot uiterlijk 8 dagen na aanmelding. Wanneer de reiziger zich evenwel conformeert aan de gemaakte afspraken en niet binnen een termijn van 8 dagen de aanmelding ongedaan maakt wordt de overeenkomst definitief en is de reiziger gehouden tot betaling van alle uit de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 1a, voortvloeiende kosten.
e. Indien een opdrachtgever/reiziger (tevens) namens andere reizigers een overeenkomst aangaat, is deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn voor hun eigen deel aansprakelijk.
f. De opdrachtgever is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering (ziekte/handicaps/ algehele conditie e.d.) bij boeking kenbaar te maken.

Artikel 2. Prijzen
a. De gepubliceerde prijzen gelden per aangegeven aantal reizigers (tot 5 personen, tot 10 personen, enz.) en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals op de internetsite zijn omschreven. Aan alle tot ons gerichte verzoeken, wensen en preferenties kunnen - ondanks vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren - geen rechten en aanspraken worden ontleend. De hoogte van de gepubliceerde prijzen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals die bij ons bekend waren ten tijden van het samenstellen van het excursieaanbod.
b. De hoogte van de prijzen kan t.g.v. wijzigingen in geldkoersen, heffingen, brandstofprijzen en belastingen aan wijzigingen onderhevig zijn. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om bij bestaande boekingen, ook als de betaling volledig is voldaan, bij substantiële wijzigingen in eerder bedoelde tarieven, de reissom, met tekst en uitleg, te verhogen c.q. te verlagen. Bovendien wordt er rekening gehouden met een jaarlijkse inflatiecorrectie die van invloed kan zijn op de hoogte van de prijzen. Behoudens verhogingen ingeval van koerswijzigingen, zullen verhogingen echter nooit meer bedragen dan 15% van het notabedrag.
c. Indien Czarina Servicecentrum na het sluiten van de overeenkomst het notabedrag verhoogt, dan heeft de reiziger het recht de overeenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling.

Artikel 3. Excursieduur en -programma
a. De excursieduur staat aangegeven in hele uren of dagdelen.
b. Veranderingen in vertrektijden en incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen van vervoerders kunnen van invloed zijn op de excursieduur. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van vertragingen.
c. Fouten of vergissingen in de brochure/internetsite/correspondentie/nieuwsbrieven binden ons niet.

Artikel 4 Bagage, reisbescheiden en documenten
a. Wij aanvaarden tijdens onze excursies geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadigingen of het verloren gaan van persoonlijke bagage en documenten t.g.v. welke oorzaak dan ook. Ook vervoerders en accommodatieverschaffers kennen geen wettelijke aansprakelijkheid voor bagageschade.
b. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort, dat tevens 6 (zes) maanden na terugkeer geldig is. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een dergelijk document, komen alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger zelf.
c. De reiziger dient te beschikken over een in de Russische Federatie geldige ziektenkostenverzekering die van begin tot en met het einde van de reis geldig is.

Artikel 5. Annulering en wijzigingen door de opdrachtgever
a. Het annuleren van de boekingsovereenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend per aangetekend schrijven geschieden aan ons boekingskantoor, waarbij de datum van het poststempel als annuleringsdatum geldt.
b. Indien een aanmelding teniet wordt gedaan door de opdrachtgever, dan zijn per reiziger de volgende bedragen verschuldigd: -bij annulering tot 8 weken voor vertrek: het inschrijfgeld, te weten 25% van het notabedrag,
-bij annulering tussen 8 en 6 weken voor vertrek: 50% van het notabedrag,
-bij annulering tussen 6 en 4 weken voor vertrek: 75% van het notabedrag,
-bij annulering binnen 4 weken voor vertrek: 100% van het notabedrag.
c. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen eenmalig tot 6 weken voor vertrek tegen € 15,- omzettingskosten worden aangebracht. Bovendien worden eventuele communicatiekosten en overige kosten doorberekend en vindt in voorkomende gevallen aanpassing c.q. verrekening plaats van de reeds betaalde gelden. In de overige gevallen zijn de condities van artikel 5 - lid b van toepassing.
d. Indien één of meer reizigers verhinderd zijn aan de excursie(s) deel te nemen, kan/kunnen zij op verzoek vervangen worden door één of meerdere andere reizigers. Deze in-de-plaatsstelling is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- de andere reiziger(s) moeten voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
- het verzoek voor in-de-plaatsstelling dient uiterlijk 2 weken voor vertrek te worden ingediend,
- de reiziger en de plaatsvervanger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van hert notabedrag en de eventuele extra kosten ten gevolge van de vervanging.

Artikel 6. Annulering en wijzigingen door Czarina Servicecentrum.
a. Overmacht, gedefinieerd als abnormale, onvoorzienbare en qua gevolgen niet te verhelpen omstandigheden als oorlog, politieke onrust, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen e.d. is tevens een reden om de excursie(s) te annuleren. Ook gewichtige omstandigheden die van een zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Czarina aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, vallen daaronder.
In die gevallen zal Czarina Servicecentrum de reiziger onverwijld en met opgaaf van reden schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen. De reiziger heeft dan recht op volledige restitutie van de reeds betaalde notabedragen of op de aanbieding van gelijkwaardige excursie(s).
b. Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat Czarina Servicecentrum voor, onmiddellijk voor of tijdens de excursie(s) meer of minder significante aanpassingen moet aanbrengen in het excursieprogramma. Wij verplichten ons daarbij de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. In die gevallen vindt onverwijld kennisgeving daarvan plaats met opgave van redenen. Deze wijzigingen kunnen met betrekking tot het vervoer, binnen redelijke grenzen, onder andere, vertrek van een ander station, een ander type van hetzelfde dan wel een ander vervoermiddel of een andere vervoerder inhouden. Wijzigingen op het excursieprogramma met gevolgen voor de route, uitvoering van de excursie(s), vervoer zijn gelet de aard van onze excursies weliswaar geen regel maar niet altijd te voorkomen. Wij verplichten ons onder die omstandigheden alternatieven te bieden die het specifieke karakter en de aard van de excursie(s) geheel of zoveel mogelijk in tact laat. De beoordeling daarvan vindt plaats naar maatstaven en ervaring van de gemiddelde reiziger. Al deze wijzigingen hebben in beginsel geen gevolgen voor het notabedrag, tenzij significante kosten bespaard dan wel gemaakt moeten worden.
c. Deze wijzigingen geven slechts dan recht op restitutie, indien het karakter en de essentie van de excursie(s) in ernstige mate wordt aangetast. Indien de oorzaak van de wijziging bovendien is terug te voeren op de eigen bedrijfsuitvoering van Czarina Servicecentrum bestaat naast restitutie aanspraak op schadevergoeding. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om te annuleren, moet dit binnen 2 werkdagen na ontvangst van het wijzigingsbericht kenbaar maken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van Czarina Servicecentrum.
a. Czarina Servicecentrum is aansprakelijk indien de excursie(s) niet overeenkomstig de verwachtingen werd uitgevoerd, zulks volgens verwachtingen welke de reiziger op grond van de informatie en naar de in Nederland geldende opvattingen mocht koesteren, met inachtneming van feiten van algemene bekendheid en het gestelde in de volgende leden.
b. De correctheid van de uitvoering van de in de overeenkomst voorziene diensten van derden dient beoordeeld te worden naar de gebruiken, beperkingen en gewoontes van het land waar deze diensten worden verleend, waarbij geldt dat door derden geleverde diensten zoals algemene vervoersvoorzieningen, overheidsbepalingen en overige, waarop door Czarina Servicecentrum redelijkerwijs geen invloed kan worden uitgeoefend, niet onder de in lid a. van dit artikel genoemde aansprakelijkheid vallen;
c. Czarina Servicecentrum is niet aansprakelijk voor schade, indien deze niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of naar de in het verkeer in Nederland geldende opvattingen naar redelijkheid niet aan Czarina kunnen worden toegerekend of voor zijn rekening komen.
Ook kan Czarina niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen en schaden die terug te voeren zijn op de fysieke gezondheid/conditie van de reizigers of in geval van aanhouding door politie, douane of andere autoriteiten als gevolg van handelingen en invloeden van niet direct bij de dienstverlening betrokken derden.
d. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Czarina Servicecentrum voor schade van de reiziger beperkt tot ten hoogste het notabedrag.

Artikel 8. Verplichtingen van de reiziger.
a. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van en afspraken met Czarina Servicecentrum ter bevordering van het goede verloop van de excursie(s) en in zoverre Czarina deze verplichtingen tot naleving redelijkerwijs kan eisen. Ieder optreden door de reiziger buiten deze afspraken zal leiden tot verhaal op de betreffende reiziger van alle kosten voortvloeiend uit het niet naleven van afspraken met en aanwijzingen door Czarina.
b. Indien de reiziger tijdens de excursie(s) van de route afwijkt en/of niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor eigen rekening.
d. Tegen een relatief laag bedrag kunnen de kosten i.v.m. typische risico's zoals verlies, beschadigingen en diefstal van bagage, extra reiskosten, acute geneeskundige hulp, repatriëring, reddingskosten e.d. afdoende worden gedekt door gangbare verzekeringen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schaden waarvoor de gebruikelijke verzekeringen dekking plegen te bieden. Onze verplichting om de in nood verkerende reiziger assistentie te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op hulp van een bij de reisverzekering inbegrepen SOS-centrale.
e. De reiziger is verplicht: een in Rusland geldige ziektenkostenverzekering te hebben. Verder adviseren wij een reisverzekering, die minimaal dekking geeft zoals bedoeld in artikel 8d, af te sluiten, en een afdoende annuleringsverzekering af te sluiten.
f. Afspraken en aanwijzingen kunnen zowel mondeling, schriftelijk als per e-mail gegeven worden en hebben dezelfde geldingskracht zoals vermeld in artikel 8a van deze reisvoorwaarden.